Termékeink

ÁSZF

A PentaClean Care Kft.
Általános Üzleti Feltételei

Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Üzleti Feltételek alkalmazandók a PentaClean Care Kft. által az Ügyfél részére történő tisztító- és fertőtlenítőszerek, higiéniai papírtermékek, adagolók takarítóeszközök, berendezések (Termékek) és higiéniai szolgáltatások (Szolgáltatások) szállítására. A jelen Általános Üzleti Feltételek alapján kötött szerződések módosítása, kiegészítése kizárólag a PentaClean Care Kft. és az Ügyfél erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges.

 2. Az Ügyfél esetleges Feltételei kizárólag akkor válhatnak a szerződés részévé, ha annak rendelkezéseit a PentaClean Care Kft. igazoltan aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.

A szerződés időtartama

 1. A Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A Felek egyetértenek abban, hogy bármely Fél felmondhatja jelen szerződést 1 (azaz egy) hónapos felmondással. 

Szállítási Feltételek - Termékek

 1. A PentaClean Care Kft. aktuális termékkínálatát a www.pentaclean.hu honlap artalmazza. Az ennek figyelembevételével megadott rendelések esetén, a PentaClean Care Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt - kérésre a PentaClean Care Kft. által írásban visszaigazolt - készleten található Termékeket

  Budapest, Diósd, Érd, Törökbálint, Budaörs 3 (azaz három) munkanapon belül
  Pest megye területén (a fentieken kívül) 5 (azaz öt) munkanapon belül
  Országosan (a fentieken kívül) 7 (azaz hét) munkanapon belül

  az Ügyfél rendelkezésére bocsátja és kérés esetén azokat az Ügyfél megrendelésében specifikált telephelyére szállítja. Lejárt fizetési határidejű kifizetetlen számla esetén a kiegyenlítés napja az Ügyfél megrendelésének dátumává minősül.

  Amennyiben a megrendelést a PentaClean Care Kft. nem tudja teljesíteni a leadott igény szerinti, illetve a szerződés által garantált időben, mennyiségben illetve választékban, azt a megrendelés visszaigazolásakor írásban közli az Ügyfél képviselőjével, a várható beérkezés idejének feltüntetésével. Emellett a PentaClean Care Kft. felajánlhatja a megrendelt termékek - minőségileg megfelelőnek ítélt - helyettesítő termékekkel történő eseti kiváltását. Egyéb esetben a PentaClean Care Kft. elismeri, hogy az Ügyfél jogosult más partnerrel kapcsolatot kezdeményezni.

 2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyszeri megrendelés értéke, szállítási címenként nem éri el régiónként a megadott összeghatárt, akkor a PentaClean Care Kft. jogosult az alábbi szállítási díjakat felszámolni:
  Budapest, Diósd, Érd, Törökbálint, Budaörs nettó 40.000,- Ft alatt 4.000,- Ft + ÁFA
  Pest megye területén (a fentieken kívül) nettó 50.000,- Ft alatt 5.000,- Ft + ÁFA
  Országosan (a fentieken kívül) nettó 80.000,- Ft alatt 8.000,- Ft + ÁFA

 3. Viszonteladó ügyfelek esetében a fentebb megadott díjak csak saját telephelyre történő szállítás esetén érvényesek. Telephelytől eltérő címre  - jogszabályi okok miatt - vállalkozásunk nem végezhet áruszállítási tevékenységet.

 4. PentaClean Care Kft. a termékek csomagolóanyagait az Ügyfél kérésére az alábbi feltételekkel elszállítja:
  Visszaszállítás a Termékek szállítása esetén történik, amennyiben a megrendeléskor az Ügyfél jelezte azon szándékát, hogy csomagolóanyagot kíván visszaszolgáltatni. Külön nem kérhető csomagolóanyag elszállítás.
  Visszaszállítás csak akkor történhet, ha a csomagolóanyag igazoltan a PentaClean Care Kft-től származik, eredeti címkével van ellátva, nem tartalmaz tisztítószert vagy szermaradványt, zárt kupakkal van ellátva.
  A csomagolóanyag fenti feltételek szerinti visszaszállítása térítésmentes és csak kannákra és hordókra érvényes.

 5. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Termékek telephelyére történő leszállítását, úgy a PentaClean Care Kft. raktárában (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21., Tel.: 06-23-545-650) a Termékek előzetes megrendelés és egyeztetés után átvehetők, hétfő-csütörtök 9-15 óra között, pénteken 9-13 óra között, munkanapok figyelembevételével.

 

Szállítási Feltételek - Szolgáltatások

 1. PentaClean Care Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt, és kérésre a PentaClean Care Kft. által írásban visszaigazolt szolgáltatásokat az Ügyfél telephelyén, a jelzett határidőre vagy időközönként elvégzi.

 2. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (A PentaClean Care Kft. által írásban jelzett) feltételeket és az Ügyfél telephelyére, üzemébe történő bejutást biztosítani.

 3. Javítási, szerelési, karbantartási szolgáltatás esetén az Ügyfél köteles a PentaClean Care Kft. alkalmazottainak előre egyeztetett időpontban megfelelő és biztonságos munkafeltételeket biztosítani. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben ebből adódóan a szolgáltatás elmarad vagy a PentaClean Care Kft. alkalmazottai, alvállalkozói várakoznak, PentaClean Care Kft. jogosult kiszállási díjat (262 Ft/km + ÁFA) és állásidőt (14.500 Ft / munkaóra / fő + ÁFA) felszámítani.

 4. A Felek a Szolgáltatás elvégzését vagy annak elmulasztását jegyzőkönyvben rögzítik, melyet mindkét Fél aláírásával hitelesít.

 

Fizetési Feltételek

 1. PentaClean Care Kft. az értékesített Termékekről az Ügyfél által aláírt a Termékek átvételét igazoló szállítólevél, valamint Szolgáltatás elvégzését igazoló okmány alapján a túloldalon meghatározott áron és a 3. pontban írt feltételek szerint számlát állít ki. A számla összegét az Ügyfél a szállítást követően, a túloldalon specifikált határidőn belül köteles a PentaClean Care Kft. számláján feltüntetett bankszámlájára átutalni.

 2. A Termékekre a tulajdonjogot a PentaClean Care Kft. azok ellenértékének megfizetéséig fenntartja.

 3. Amennyiben a vásárolt Termékek nettó értéke nem éri el a 10.000 Ft-ot, az Ügyfél készpénzben vagy előre utalással kell, hogy kiegyenlítse a számlát.

 4. A Felek egyetértenek, hogy amennyiben az Ügyfélnek határidőn túli kifizetetlen számlája van, úgy az Ügyfél Termékeket vagy Szolgáltatásokat csak készpénzfizetés ellenében vásárolhat.

 5. Amennyiben az Ügyfél számláit határidőn túl fizeti ki, úgy a PentaClean Care Kft. jogosult a vonatkozó törvényi szabályozás alapján a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalány összegét felszámítani.

 6. A Termékek és Szolgáltatások árai visszavonásig érvényesek. Az új árakat jelen szerződés mellékletében specifikálják a Felek.

 

Berendezések

 1. A PentaClean Care Kft. a Termékek használatához külön megállapodás alapján adagolóberendezést biztosíthat. A berendezések használati díja a Termékek árában benne foglaltatik.

 2. A berendezésekre a PentaClean Care Kft. a szerződés teljes tartamára fenntartja a tulajdonjogot. Amennyiben a berendezés az Ügyfél hibájából megsérül vagy megsemmisül, úgy az Ügyfél köteles a javítási költséget megtéríteni, vagy a berendezés eredeti (ajánlatban szereplő) árát megfizetni.

 3. Az Ügyfél vállalja, hogy a PentaClean Care Kft. tulajdonában lévő berendezésekkel csak a PentaClean Care Kft. által forgalmazott Termékeket adagolja. Amennyiben más Terméket használ vagy a szerződés érvényességén belül nem a PentaClean Care Kft. által forgalmazott Terméket kíván adagolni, úgy köteles a berendezést ajánlati értéken megvásárolni.

 4. A PentaClean Care Kft. köteles az általa kihelyezett berendezések karbantartását elvégezni.

 

Minőségi kifogás, visszáru

 1. A minőségi és mennyiségi átvétel amennyiben az Ügyfél telephelyén történik, s kiterjed a termékkel vagy szolgáltatással összefüggő valamennyi rögzített feltételre.

 2. Minőségi kifogást az Ügyfél a termék átvételekor tehet leginkább, erről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, egy példányát átadva a PentaClean Care Kft. képviselőjének. Az Ügyfél képviselője azonnal kezdeményezi a kifogás jogszerű rendezését, és erről megállapodást kell készíteniük.

 3. Az átvételkor nem megállapítható, rejtett hiba esetén, utólag is kifogás emelhető, amennyiben a termék előírás szerint volt kezelve és tárolva. Az Ügyfél a minőségi kifogásról haladéktalanul köteles írásban is tájékoztatni a PentaClean Care Kft. kapcsolattartóját. A hibás teljesítésű szolgáltatást, kifogásolt árut azonnal cserélni, visszáruzni kell. A rendelésnek megfelelő, hibátlan / pót/ teljesítésről a PentaClean Care Kft. saját költségén gondoskodik.

 4. Vitás kérdés felmerülése esetén a termék vizsgálatára külső minősítő szervezetet kell bevonni a feleknek, ennek költségeit a PentaClean Care Kft. fedezi. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy mégsem történt hibás teljesítés úgy az erre vonatkozó költségek az Ügyfélre háríthatók.

 

Titoktartás és felelősség

 1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés feltételeit bizalmasan kezelik és azt harmadik Fél tudomására nem hozzák.

 2. PentaClean Care Kft. vállalja, hogy a normál üzletmenet során tudomására jutott technikai, gyártási információkat bizalmasan kezeli és azt harmadik Fél tudomására nem hozza.

 3. PentaClean Care Kft. felelősséget vállal az általa szállított termékekért. Amennyiben a Termékek ismertetőjében leírt módon, a PentaClean Care Kft. szaktanácsadója által javasoltak szerinti használat során az Ügyfélnek kára származik a Termék használatából, úgy a PentaClean Care Kft. anyagi felelősséget vállal. Ennek mértéke a káresemény bekövetkeztét megelőző 6 hónapban az Ügyfél által a PentaClean Care Kft. részére Termékekért és Szolgáltatásokért fizetett számlák áfa nélküli összegéig terjedhet.A Termékek nem rendeltetésszerű használatából származó esetleges károkért a PentaClean Care Kft. felelősséget nem vállal.

 

Egyéb

 1. Jelen Általános Üzleti feltételek 2024.05.21-én lépnek érvénybe.

 2. PentaClean Care Kft. jogosult a fenti kereskedelmi feltételek módosítására. A módosítást köteles írásban az ügyféllel tudatni. A módosítás az Ügyfél írásbeli megerősítésével lép hatályba.

 

Kezdőlap slider 1.

Kezdőlap slider 2.