Termékeink

ÁSZF

Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Üzleti Feltételek alkalmazandók a PentaClean Care Kft. által az Ügyfél részére történő tisztító- és fertőtlenítőszerek, tisztítóeszközök, berendezések (Termékek) és higiéniai szolgáltatások (Szolgáltatások) szállítására. A jelen Általános Üzleti Feltételek alapján kötött szerződések módosítása, kiegészítése kizárólag a PentaClean Care Hungary és az Ügyfél erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges.
 2. Az Ügyfél esetleges Feltételei kizárólag akkor válhatnak a szerződés részévé, ha annak rendelkezéseit a PentaClean Care Kft. igazoltan aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.

A szerződés időtartama

 1. A Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A Felek egyetértenek abban, hogy bármely Fél felmondhatja jelen szerződést 2 (azaz kettő) hónapos felmondással.

Szállítási Feltételek - Termékek

 1. PentaClean Care Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt, és kérésre a PentaClean Care Kft. által írásban visszaigazolt Termékeket 5 (azaz öt) munkanapon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, és kérés esetén azokat az Ügyfél megrendelésében specifikált telephelyére szállítja (Normál Szállítás).
 2. Amennyiben az Ügyfél a 3.1. pontban meghatározott szállítási határidő előtt kéri a termékek leszállítását (Sürgősségi Szállítás), vagy rendelkezésre bocsátását úgy a PentaClean Care Kft. jogosult 10.000,- Ft (azaz tízezer Ft) sürgősségi szállítási díjat felszámítani.
 3. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyszeri megrendelés értéke, egységenként nem éri el a nettó 100.000 Ft-ot és az Ügyfél megrendeli a Termékek szállítását, úgy a PentaClean Care Kft. jogosult 10.000,- Ft (azaz tízezer Ft.) szállítási díjat felszámítani.
 4. PentaClean Care Kft. a termékek csomagolóanyagait az Ügyfél kérésére az alábbi feltételekkel elszállítja:
  Visszaszállítás a Termékek normál szállítása esetén történik, amennyiben a megrendeléskor az Ügyfél jelezte azon szándékát, hogy csomagolóanyagot kíván visszaszolgáltatni. Sürgősségi szállítás esetén nem kérhető csomagolóanyag elszállítás.
  Visszaszállítás csak akkor történhet, ha a csomagolóanyag igazoltan a PentaClean Kft-től származik, eredeti címkével van ellátva, nem tartalmaz tisztítószert vagy szermaradványt, zárt kupakkal van ellátva.
  A csomagolóanyag fenti feltételek szerinti visszaszállítása térítésmentes és csak kannákra és hordókra érvényes.
 5. Konténerben történő szállítás esetén 30 napot meghaladó konténerhasználat esetén a PentaClean Care Kft. konténerhasználati díjat számít fel, melynek mértéke konténerenként 10.000 Ft/hó + ÁFA. Kiszabása minden megkezdett hónap alapján történik. A konténerhasználati díj maximális összege 70.000,- +Áfa, melynek kifizetését követően a konténer a megrendelő tulajdonába kerül.
 6. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Termékek telephelyére történő leszállítását, úgy a PentaClean Care Kft. raktárában (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21., Tel.: 06-23-545-650) a Termékek előzetes megrendelés és egyeztetés után átvehetők.

Szállítási Feltételek - Szolgáltatások

 1. PentaClean Care Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt, és kérésre a PentaClean Care Kft. által írásban visszaigazolt szolgáltatásokat az Ügyfél telephelyén, a túloldalon jelzett határidőre vagy időközönként elvégzi.
 2. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (A PentaClean Care Kft. által írásban jelzett) feltételeket és az Ügyfél telephelyére, üzemébe történő bejutást biztosítani.
 3. Javítási, szerelési, karbantartási szolgáltatás esetén az Ügyfél köteles a PentaClean Care Kft. alkalmazottainak előre egyeztetett időpontban megfelelő és biztonságos munkafeltételeket biztosítani. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben ebből adódóan a szolgáltatás elmarad vagy a PentaClean Care Kft. alkalmazottai, alvállalkozói várakoznak, PentaClean Care Kft. jogosult kiszállási díjat (110 Ft/km) és állásidőt (6.000 Ft / munkaóra / fő) felszámítani.
 4. A Felek a Szolgáltatás elvégzését vagy annak elmulasztását jegyzőkönyvben rögzítik, melyet mindkét Fél aláírásával hitelesít.

Fizetési Feltételek

 1. PentaClean Care Kft. az értékesített Termékekről az Ügyfél által aláírt a Termékek átvételét igazoló szállítólevél, valamint Szolgáltatás elvégzését igazoló okmány alapján a túloldalon meghatározott áron és a 3. pontban írt feltételek szerint számlát állít ki. A számla összegét az Ügyfél a szállítást követően, a túloldalon specifikált határidőn belül köteles a PentaClean Care Kft. számláján feltüntetett bankszámlájára átutalni.
 2. A Termékekre a tulajdonjogot a PentaClean Care Kft. azok ellenértékének megfizetéséig fenntartja.
 3. Amennyiben a vásárolt Termékek bruttó értéke nem éri el a 30.000 Ft-ot, az Ügyfél készpénzben vagy előre utalással kell, hogy kiegyenlítse a számlát.
 4. A Felek egyetértenek, hogy amennyiben az Ügyfélnek határidőn túli kifizetetlen számlája van, úgy az Ügyfél Termékeket vagy Szolgáltatásokat csak készpénzfizetés ellenében vásárolhat.
 5. Amennyiben az Ügyfél számláit határidőn túl fizeti ki, úgy a PentaClean Care Kft. jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresét mint késedelmi kamatot felszámítani.
 6. A Termékek és Szolgáltatások árai a túloldalon meghatározott ideig érvényesek. Alapanyagok és csomagolóanyagok infláció mértékét meghaladó mértékű drágulása esetén szállító jogosult az árak felülvizsgálatát érvényességi időn belül kezdeményezni. Az új árakat jelen szerződés mellékletében specifikálják a Felek.

Berendezések

 1. A PentaClean Care Kft. a Termékek használatához külön megállapodás alapján adagolóberendezést biztosíthat. A berendezések használati díja a Termékek árában benne foglaltatik.
 2. A berendezésekre a PentaClean Care Kft. a szerződés teljes tartamára fenntartja a tulajdonjogot. Amennyiben a berendezés az Ügyfél hibájából megsérül vagy megsemmisül, úgy az Ügyfél köteles a javítási költséget megtéríteni, vagy a berendezés eredeti (ajánlatban szereplő) árát megfizetni.
 3. Az Ügyfél vállalja, hogy a PentaClean Care Kft. tulajdonában lévő berendezésekkel csak a PentaClean Care Kft. által forgalmazott Termékeket adagolja. Amennyiben más Terméket használ vagy a szerződés érvényességén belül nem a PentaClean Care Kft. által forgalmazott Terméket kíván adagolni, úgy köteles a berendezést ajánlati értéken megvásárolni.
 4. A PentaClean Care Kft. köteles az általa kihelyezett berendezések karbantartását elvégezni.

Titoktartás és felelősség

 1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés feltételeit bizalmasan kezelik és azt harmadik Fél tudomására nem hozzák.
 2. PentaClean Care Kft. vállalja, hogy a normál üzletmenet során tudomására jutott technikai, gyártási információkat bizalmasan kezeli és azt harmadik Fél tudomására nem hozza.
 3. PentaClean Care Kft. felelősséget vállal az általa szállított termékekért. Amennyiben a Termékek ismertetőjében leírt módon, a PentaClean Care Kft. szaktanácsadója által javasoltak szerinti használat során az Ügyfélnek kára származik a Termék használatából, úgy a PentaClean Care Kft. anyagi felelősséget vállal. Ennek mértéke a káresemény bekövetkeztét megelőző 6 hónapban az Ügyfél által a PentaClean Care Kft. részére Termékekért és Szolgáltatásokért fizetett számlák áfa nélküli összegéig terjedhet.
 4. A Termékek nem rendeltetésszerű használatából származó esetleges károkért a PentaClean Care Hungary felelősséget nem vállal.

Egyéb

 1. Jelen Általános Üzleti feltételek 2011.12.01-én születtek.
 2. PentaClean Care Kft. jogosult a fenti kereskedelmi feltételek módosítására. A módosítást köteles írásban az ügyféllel tudatni. A módosítás az Ügyfél írásbeli megerősítésével lép hatályba.